Gourmet restaurent København

Projektet Bedst på Nettet
Bedst på Nettet er et projekt, som en gang om året måler kvaliteten af de offentlige netsteder på baggrund af et vurderingsgrundlag bestående af 60-80 indikatorer afhængig af institutionstype. Kvalitetsmålingen foretages dels af institutionen selv, dels af IT-og Telestyrelsen samt af brugerne. Resultaterne af disse tre vurderinger danner det samlede resultat. Hvert efterår foregår prisuddelingen, hvor dommerpanelet udvælger de bedste netsteder på baggrund af vurderingerne.

Projektet blev startet i 2001 som et tre-årigt projekt med det formål at forbedre kvaliteten af det offentliges netsteder. Ved evalueringen i 2003 var der ingen tvivl om, at projektet har været en væsentlig drivkraft i kvalitetsforøgelsen af netstederne. Videnskabsministeriet besluttede derfor at videreføre projektet i 2004.

Som bruger har du nu mulighed for at afgive bedømmelse af Spøttrup Kommunes hjemmeside herunder.

Sådan er priserne på nogle af de poster, som skattekronerne skal bruges til i 2004
Der er pasningsgaranti i Spøttrup kommune.
Vi har 193 dagplejepladser. En heltidsplads koster 76.800 kr. Forældrene betaler 25.740 kr.
I år 2004 har vi 237 heldags-, 4 halvdags- børnehavepladser samt 32 fritidshjemspladser. En heltids børnehaveplads koster 53.998 kr. forældrene betaler de 18.216 kr.
Der er budgetteret med 354 pladser i skolefritidsordningen, en plads koster 30.137 kr. Forældrene betaler 11.550 kr. –  for 3-6 årige  dog 18.216 kr.
Hele undervisnings- og kultur området koster 8.700 kr. pr. borger.
Hver elev i folkeskolen koster 42.142 kr. Børnetallet pr. 1. august 2004 forventes at være 1.166 elever.
Vi har 22.663 m² skolebygninger fordelt på 7 skoler. Udgiften til el, vand, varme, forsikringer, kloak og renovation koster 312 kr. pr. borger.
Skolebibliotekerne koster 407 kr.  pr. elev i folkeskolen. Folkebiblioteket koster 154 kr. pr. borger.
Befordring af skolebørn koster i gennemsnit 1.354 kr. pr. elev i folkeskolen.
Der er 2.112 børn der kan benytte tilbuddet om tandpleje. Det koster 1.334 kr. pr. barn.
Leje af Idræts- og svømmehaller, folkeoplysning og fritidsaktiviteter koster 446 kr. pr. borger. Den samlede udgift er 3,6 mill. kr.
Museer, musikarrangementer, kulturregion og andre kulturelle opgaver koster 118 kr. pr. borger. Den samlede udgift er 936.500 kr.
Pleje og vedligeholdelse af kommunens 18 sportspladser koster i alt 442.300 kr. eller 56 kr. pr. borger.
Vedligeholdelse af kommunevandløb i alt 74 km. Koster 546.900 kr. eller 69 kr. pr. borger.
Kommunens tilskud til den kollektive trafik (VAFT) koster 187 pr. borger eller i alt 1.490.800 kr.
Redningsberedskab (brandvæsen) koster 124 kr. pr. borger.
Vedligeholdelse af kommunale vej, fortove, belysning, snerydning m.v. koster 1.228 kr. pr. borger. De samlede udgifter er 9,8  mill. kr. Vi har i alt 215 km. kommuneveje. Vej­strækningen Rødding-Skive og Kærgårdsholm – Vium vedligeholdes af amtet.
Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre, som omfatter den integrerede plejeordning, generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, plejehjem, daghjem, dagcentre og hjemmesygepleje i kommunen, koster i alt 37,7 mill. kr. svarende til 4.733 pr. borger.
Vi forventer at skulle yde bistand og pleje til 300 ældre og handicappede. Heraf bor 92 på Kommunens ældrecentre. Ældrecentrene omfatter i alt 6.688  m².
Foranstaltninger for voksne handicappede som botilbud. hjælpemidler m.v. De samlede udgifter udgør 12,7 mill. kr. eller 1.600 kr. pr. borger.
Der er  budgetteret med 9,3 mill. kr. til kontanthjælp og aktivering af kontanthjælpsmodtagere, eller 1.173 kr. pr. borger.
Boligstøtte, dagpenge og offentlige pensioner er budgetteret til 187 mill. kr. Heraf refunderer staten 162 mill. kr. Netto udgift herefter pr. indbygger 3.165 kr.
Kommunalbestyrelsen koster den enkelte borger 356 kr. i 2004.
Porto, telefon/information/markedsføring og annoncer koster 0,9 mill. kr., eller 108 kr. pr. borger.
EDB – udgifter til administrativ brug andrager årligt 3,1 mill. kr. eller 396 kr. pr. borger.
Tilskud til erhvervsfremme og turisme koster 0,8 mill. kr. eller 99 kr. pr. borger.
Der bruges på drift og anlæg til spildevandsanlæg 5,6 mill. kr. Udgifterne opkræves hos brugerne fordi området skal hvile økonomisk i sig selv.
Der bruges  til renovation i alt 5,7 mill. kr. eller 721 kr. pr. borger. Udgifterne opkræves hos brugerne fordi området skal hvile økonomisk i sig selv.
Der bruges til  kommunal vandforsyning i alt 4,3 mill. kr. eller 545 kr. pr. borger. Udgifterne opkræves hos brugerne fordi området skal hvile økonomisk i sig selv.
Kommunen har budgetteret med 513 fuldtidsstillinger fordelt på de største områder med 54 stillinger på Kommunekontoret, 123 i dagpleje/børnehaver/skolefritidsord­nin­ger, 129 i folkeskoler og 138 stillinger i integrerede plejeordninger.
På Kommunes gæld skal der i år 2004 afdrages 719.600 kr. Den samlede gæld andrager 33,8 mill.  svarende til 4.244 kr. pr. borger.

Spøttrup Kommunes budget for 2003 blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2003

Vi skal bruge 313.458
(1.000 kr)
Bolig, miljø, veje og forsyningsvirksomheder
27.051
Undervisning og kultur
79.088
Social- og Sundhedsvæsen
140.175
Administration m.v
30.579
Anlægsopgaver inkl. almennyttige boliger
36.004
Afdrag lån, finansforskydninger
172
Kassehenlæggelse
389


Vi skal skaffe 313.458

(1.000 kr)
Skattebetaling

192.952
Generelle tilskud

60.066
Forsyningsvirksomheder

– vandforbrug
2.248

– renovationsafgifter
5.736

– spildevandsafgifter
6.637

– tømningsordning
630

– rotteafgift
149
15.400
Rente/gebyr

1.827
Låneoptagelse

24.400
Ophold & pasning

– dagpleje
4.944

– børnehaver
4.778

– skolefritidsordninger
4.136

– plejehjem
4.955
18.813
Resultatopgørelse 2004
Skattefinansieret område:
(1.000 kr.)
Skatter
192.952
Tilskud og udligning
60.066
Driftsudgifter:

Ejendomme, grønne områder og fritidsfaciliteter
-2.730
Vandløb og øvrige miljøforanstaltninger m.v.
-945
Redningsberedskab
-987
Kollektiv trafik
-1.491
Vejvæsen
-8.285
Folkeskoler
-69.865
Faglige uddannelser
-235
Biblioteker og kulturel virksomhed
-2.161
Folkeoplysning/fritidsaktiviteter
-2.691
Kontanthjælp og aktivering
-6.334
Børnepasning
-23.247
Børn og unge – døgninstitutioner
-6.956
Ældreområder
-39.533
Revalidering m.v
-6.269
Flygtninge og indvandrere
751
Voksne handicappede
-12.733
Førtidspension og personlige tillæg
-15.708
Sygedagpenge
-7.890
Sundhedsudgifter m.v
-4.185
Boligstøtte
-2.330
Arbejdsmarkedsforanstaltninger m.v.
-1.065
Aministration m.v
-29.755
Anlægsudgifter
-33.310
Renter
1.003
Resultat skattefinansieret område
-23.931

Forsyningsvirksomheder:

Nettodriftsudgifter – vand, kloak, renovation
2.786
Anlægsudgifter – vand, kloak, renovation *
-2.134
Resultat forsyningsvirksomheder
652
Resultat i alt
-23.280

Herudover er der udgifter til:

– Afdrag på lån
-719
– Almennyttige boliger
-560
– Øvrige finansforskydninger
547
– Låneoptagelse
24.400
Kassehenlæggelse i alt
389
Specifikation anlægsudgifter
Skattefinansieret område:
(1.000 kr)
Byggemodning – nettoudgift 0 kr.
0
Udviklingsmidler
700
IT-udbygning
200
Stinet Vestsallingbanen
500
Balling Børnehave
300
Skoler – renovering/ombygning
8.000
Kulturhus Borgen (Byhistorisk arkiv)
500
“Byprojekt” i Lem
1.500
Lihme Skole/udvidet SFO
300
Kystvejen Hostrup
660
Legepladser
300
Ældreboliger Rødding og Balling
20.000
Rådighedsbeløb – ej specificeret
350
I alt
33.310

Forsyningsvirksomheder:

Kloakforsyning
1.784
Vandforsyning
350

2.134
Skatteudskrivning
Indbyggertalpr. 1/11/2003
7.960
Skatteprocenter:

Kommuneskat
20,50%
Amtet
12,50%
Kirkeskat
1,15%
Grunddkyldspromiller:

Kommunen
14,0‰
Amtet
10,0‰